Asmens duomenų tvarkymo politika

1. Bendrosios nuostatos

Ši asmens duomenų tvarkymo politika buvo parengta pagal 2006 m. Liepos 27 d. Federalinio įstatymo reikalavimus. № 152-ФЗ "Dėl asmens duomenų" ir nustato asmens duomenų tvarkymo tvarką ir priemones, skirtas užtikrinti svetainės administratoriaus asmens duomenų saugumą garden.decorexpro.com/lt/ (toliau - Operatorius).

 1. Operatorius svarbiausiu savo veiklos tikslu ir sąlyga nustato žmogaus ir pilietinių teisių ir laisvių laikymąsi tvarkant jų asmens duomenis, įskaitant teisių į privatumą, asmens ir šeimos paslapčių apsaugą.
 2. Ši Operatoriaus politika, susijusi su asmens duomenų tvarkymu (toliau - Politika), taikoma visai informacijai, kurią Operatorius gali gauti apie svetainės lankytojus.https://garden.decorexpro.com/lt/.
 
2. Pagrindinės politikoje vartojamos sąvokos
 1. Automatizuotas asmens duomenų apdorojimas - asmens duomenų apdorojimas naudojant kompiuterines technologijas;
 2. Asmens duomenų blokavimas - laikinas asmens duomenų tvarkymo nutraukimas (išskyrus atvejus, kai tvarkyti būtina siekiant paaiškinti asmens duomenis);
 3. Svetainė - grafinės ir informacinės medžiagos, taip pat kompiuterinių programų ir duomenų bazių rinkinys, užtikrinantis jų prieinamumą internete tinklo adresuhttps://garden.decorexpro.com/lt/;
 4. Asmens duomenų informacinė sistema - asmens duomenų rinkinys, esantis duomenų bazėse, užtikrinantis jų informacinių technologijų ir techninių priemonių apdorojimą;
 5. Asmens duomenų nuasmeninimas - veiksmai, dėl kurių neįmanoma nenaudojant papildomos informacijos nustatyti asmens duomenų priklausymo konkrečiam Vartotojui ar kitam asmens duomenų subjektui;
 6. Asmens duomenų tvarkymas - bet koks veiksmas (operacija) arba veiksmų (operacijų) rinkinys, atliekamas naudojant automatikos įrankius arba nenaudojant tokių įrankių su asmens duomenimis, įskaitant rinkimą, įrašymą, sisteminimą, kaupimą, saugojimą, paaiškinimą (atnaujinimą, pakeitimą), išskyrimą asmens duomenų naudojimas, perdavimas (platinimas, teikimas, prieiga), nuasmeninimas, blokavimas, ištrynimas, sunaikinimas;
 7. Operatorius - valstybės įstaiga, savivaldybės įstaiga, juridinis asmuo ar fizinis asmuo, savarankiškai ar kartu su kitais asmenimis, organizuojančiais ir (ar) vykdančius asmens duomenų tvarkymą, taip pat nustatančiais asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų sudėtį būti tvarkomi, veiksmai (operacijos) atliekami su asmens duomenimis;
 8. Asmens duomenys - bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su konkrečiu ar atpažįstamu svetainės vartotojuhttps://garden.decorexpro.com/lt/;
 9. Vartotojas - bet kuris svetainės lankytojashttps://garden.decorexpro.com/lt/;
 10. Asmens duomenų teikimas - veiksmai, kuriais siekiama atskleisti asmens duomenis tam tikram asmeniui ar tam tikram asmenų ratui;
 11. Asmens duomenų platinimas - bet kokie veiksmai, kuriais siekiama atskleisti asmens duomenis neapibrėžtam asmenų ratui (asmens duomenų perdavimas) arba susipažinti su neriboto skaičiaus asmenų asmens duomenimis, įskaitant asmens duomenų atskleidimą žiniasklaidoje, paskelbimą informacijos ir telekomunikacijų tinklai arba prieigos prie asmens duomenų suteikimas bet kokiu kitu būdu;
 12. Tarpvalstybinis asmens duomenų perdavimas - asmens duomenų perdavimas į užsienio valstybės teritoriją užsienio valstybės institucijai, užsienio fiziniam asmeniui ar užsienio juridiniam asmeniui;
 13. Asmens duomenų sunaikinimas - bet kokie veiksmai, dėl kurių asmens duomenys yra negrįžtamai sunaikinami, nes neįmanoma toliau atkurti asmens duomenų turinio asmens duomenų informacinėje sistemoje ir (arba) dėl kurių sunaikinami materialūs asmens duomenų nešėjai. .
 
3. Operatorius gali tvarkyti šiuos Vartotojo asmens duomenis
 1. Pilnas vardas;
 2. Elektroninio pašto adresas;
 3. Be to, svetainė renka ir apdoroja anoniminius duomenis apie lankytojus (įskaitant slapukus), naudodamasi interneto statistikos paslaugomis („Google Analytics“ ir kt.).
 4. Minėtus duomenis, toliau pateikiamus Politikos tekste, vienija bendra asmens duomenų samprata.
 
4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
 1. Vartotojo asmens duomenų tvarkymo tikslas yraVartotojo informavimas, siunčiant el. laiškus; teikiant Vartotojui prieigą prie paslaugų, informacijos ir (arba) medžiagos, esančios svetainėje.
 2. Operatorius taip pat turi teisę siųsti Vartotojui pranešimus apie naujus produktus ir paslaugas, specialius pasiūlymus ir įvairius renginius. Vartotojas visada gali atsisakyti gauti informacinius pranešimus, siųsdamas el. Laišką Operatoriui pažymėta „Pranešimų apie naujus produktus ir paslaugas bei specialius pasiūlymus atsisakymas“.
 3. Anonimizuoti Vartotojų duomenys, surinkti naudojantis interneto statistikos paslaugomis, naudojami rinkti informaciją apie Vartotojų veiksmus svetainėje, gerinti svetainės ir jos turinio kokybę.
 
5. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
 1. Operatorius tvarko Vartotojo asmens duomenis tik tuo atveju, jei juos Vartotojas užpildo ir (arba) siunčia savarankiškai naudodamasis specialiomis formomis, esančiomis svetainėjehttps://garden.decorexpro.com/lt/... Vartotojas, užpildydamas atitinkamas formas ir (arba) nusiųsdamas savo asmens duomenis Operatoriui, sutinka su šia Politika.
 2. Operatorius tvarko anoniminius duomenis apie Vartotoją, jei tai leidžiama Vartotojo naršyklės nustatymuose (įgalinami slapukai ir „JavaScript“ technologijos naudojimas).
 
6. Asmens duomenų rinkimo, saugojimo, perdavimo ir kitokio pobūdžio tvarkymo tvarka

Operatoriaus tvarkomų asmens duomenų saugumas užtikrinamas įgyvendinant teisines, organizacines ir technines priemones, būtinas visiškai laikytis galiojančių asmens duomenų apsaugos srities teisės aktų reikalavimų.

 1. Operatorius užtikrina asmens duomenų saugumą ir imasi visų įmanomų priemonių, kad pašalintų prieigą prie pašalinių asmenų asmens duomenų.
 2. Vartotojo asmens duomenys jokiomis aplinkybėmis niekada nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, susijusius su galiojančių teisės aktų įgyvendinimu.
 3. Atskleidus asmens duomenų netikslumus, Vartotojas gali juos atnaujinti savarankiškai, išsiųsdamas Operatoriui pranešimą Operatoriaus el. Pašto adresu. pažymėta „Atnaujinti asmens duomenis“.
 4. Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis neribotas. Vartotojas gali bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, išsiųsdamas pranešimą Operatoriui el. Paštu Operatoriaus el. Pašto adresu. pažymėta „Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo atšaukimas“.
 
7. Tarpvalstybinis asmens duomenų perdavimas
 1. Prieš pradėdamas tarpvalstybinį asmens duomenų perdavimą, operatorius privalo įsitikinti, kad užsienio valstybė, į kurios teritoriją turėtų perduoti asmens duomenis, užtikrina patikimą asmens duomenų subjektų teisių apsaugą.
 2. Tarpvalstybinis asmens duomenų perdavimas užsienio valstybių, neatitinkančių aukščiau nurodytų reikalavimų, teritorijoje gali būti vykdomas tik tuo atveju, jei asmens duomenų subjektas turi raštišką sutikimą dėl asmens duomenų perdavimo tarpvalstybiniu mastu ir (arba) vykdymo susitarimo, kurio šalis yra asmens duomenų subjektas, dalis.
 
8. Baigiamosios nuostatos
 1. Vartotojas gali gauti bet kokius paaiškinimus dominančiais klausimais, susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu, susisiekdamas su Operatoriumi el. Paštu.
 2. Šis dokumentas atspindės bet kokius Operatoriaus asmens duomenų tvarkymo politikos pakeitimus. Politika galioja neribotą laiką, kol ją pakeis nauja versija.
 3. Dabartinė politikos versija yra laisvai prieinama internete adresuhttps://garden.decorexpro.com/lt/politika-konfidentsialnosti-i-kontenta.

Sodas

Gėlės

Statyba